Algemene voorwaarden en verwerkers­overeenkomst

In dit document vindt u de afspraken over de overeenkomst die u als klant met Netbeauty B.V. aangaat voor het gebruik van de diensten van Netbeauty B.V.

Dit document bestaat uit:

 1. de algemene voorwaarden van Netbeauty (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).
 2. de verwerkersovereenkomst (hierna: de “Verwerkersovereenkomst”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Netbeauty in opdracht van de klant.

 


 

Deel I: Algemene Voorwaarden

U kunt deze voorwaarden ook downloaden.

Artikel 1: Definities

De in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter beschreven begrippen hebben de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden.

Afnemer
De wederpartij van Netbeauty bij een Overeenkomst.

Dienst
Alle door Netbeauty aan de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten, in het bijzonder diensten op het gebied van het ontwikkelen, in gebruik geven, inrichten, en hosten van websites (zoals een Salonsite) en dienstverlening zoals het registeren van domeinnamen, advertentiecampagnes en zoekmachine optimalisatie.

Netbeauty
De onderneming Netbeauty B.V., geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 87908387.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Netbeauty en de Afnemer ten aanzien van het leveren van Diensten.

Salonsite
Een website die door Netbeauty geleverd en gehost wordt voor Afnemer, waarbij gebruik wordt gemaakt een door Netbeauty ontwikkelde website-oplossing.

Vertrouwelijke Informatie
Alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide partijen en informatie waarvan een partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

Website
De website van Netbeauty welke vindbaar is via https://netbeauty.nl/.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op enig aanbod van Netbeauty en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Netbeauty zijn aanvaard.

Artikel 3: Inhoud en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod afkomstig van Netbeauty, bijvoorbeeld door het bestellen van een Dienst via de Website van Netbeauty.
 2. Uitsluitend de in het aanbod van Netbeauty beschreven Diensten zijn inbegrepen in de Overeenkomst. Indien Afnemer aanvullende niet-inbegrepen diensten of werkzaamheden wenst uit te laten voeren, kan ze daartoe een verzoek indienen bij Netbeauty. Hierop is Artikel 7 over meerwerk van toepassing.

Artikel 4: Duur en einde van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst ten aanzien van doorlopende dienstverlening (“duurovereenkomst”), zoals bijvoorbeeld de continue levering van een Salonsite, wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde (minimale) duur. Indien het aanbod niks vermeld over de duur wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien een duurovereenkomst voor een specifieke (minimale) duur is aangegaan, wordt deze na verloop van die duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Duurovereenkomsten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor onbepaalde tijd is verlengd kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opzegtermijn gelijk aan de facturatiecyclus, welke doorgaans (1) maand bedraagt.
 4. Een Overeenkomst voor eenmalige dienst, project of opdracht, bijvoorbeeld het leveren van een advies of eenmalige marketingcampagne, wordt aangegaan totdat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd. Een dergelijke Overeenkomst kan niet (tussentijds) worden opgezegd.
 5. Opzegging van een Overeenkomst zal niet leiden tot een verplichting tot crediteren van eventuele reeds betaalde of conform de Overeenkomst gefactureerde vergoedingen (zoals bijvoorbeeld opstartkosten voor een Salonsite), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Netbeauty mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen of ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
  1. Afnemer faillissement aanvraagt of diens faillissement is uitgesproken;
  2. Afnemer surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
  3. de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd; of
  4. er beslag is gelegd op een deel van het vermogen van Afnemer.
 7. In het geval dat de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Netbeauty op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking.
 8. Bij opzegging of ontbinding om welke reden dan ook is Netbeauty gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Afnemer op te heffen. Netbeauty is niet verplicht in dat geval Afnemer een kopie van deze gegevens te verschaffen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 9. Een Overeenkomst ten aanzien van specifieke uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld de webshopuitbreiding of de Skintake, wordt aangegaan voor een minimale duur van één (1) jaar. Tijdens deze minimale duur kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
 10. Na het verstrijken van de minimale duur van één (1) jaar, wordt de Overeenkomst voor de webshopuitbreiding of de Skintake stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan vervolgens door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opzegtermijn gelijk aan de facturatiecyclus, welke doorgaans (1) maand bedraagt.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Netbeauty zo spoedig mogelijk beginnen met de uitvoering ervan. Netbeauty zal bij de uitvoering de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om de Overeenkomst op correcte wijze uit te voeren.
 2. Eventuele door Netbeauty gecommuniceerde planningen en levertermijnen zijn indicatief en mogen niet beschouwd worden als fatale termijnen. De Overeenkomst omvat uitsluitend inspanningsverbintenissen voor Netbeauty, tenzij Netbeauty schriftelijk en uitdrukkelijk een specifiek omschreven resultaat heeft toegezegd of garantie heeft gegeven.
 3. Netbeauty behoudt zich het recht voor om werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst gefaseerd op te leveren, voor zover dat naar de aard van die werkzaamheden mogelijk is.
 4. Netbeauty heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat is overeengekomen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 6: Medewerking

 1. Afnemer zal al datgene doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Zulke medewerking ziet onder andere op het verstrekken van toegang tot benodigde accounts, digitale omgevingen en fysieke locaties. In het bijzonder draagt Afnemer er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Netbeauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zoals staat beschreven in de aanleverdocumenten van Netbeauty in het kader van een Salonsite) of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Netbeauty worden verstrekt. Netbeauty mag, maar is niet verplicht om de juistheid, volledigheid of samenhang van de door Afnemer aan Netbeauty ter beschikking gestelde gegevens, informatie, eisen of specificaties te onderzoeken en controleren op volledigheid en juistheid.
 2. Afnemer staat ervoor in dat alle informatie die hij aan Netbeauty verschaft in het kader van uitvoering van de Overeenkomst volledig, accuraat en actueel zijn. Bij wijzigingen dient Afnemer Netbeauty daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 7: Meerwerk

 1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen partijen daarover in overleg treden en kan Netbeauty daartoe een aanbod doen. Netbeauty zal het meerwerk pas uitvoeren nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard. Netbeauty heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.
 2. Voor meerwerk waarvan Netbeauty kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of wanneer die noodzakelijkheid redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft Netbeauty geen nadere toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis de gebruikelijke tarieven van Netbeauty uitgevoerd en aan Afnemer gefactureerd.

Artikel 8: Producten of diensten van derden

 1. Afnemer verstrekt Netbeauty de volmacht om namens Afnemer bestellingen te plaatsen voor producten of diensten van derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien op het gebruik van de producten of diensten van derden aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, zal Netbeauty inzage daarin verstrekken op verzoek van Afnemer. Netbeauty is gerechtigd deze voorwaarden onder de volmacht als bedoeld in voorgaand lid namens Afnemer te aanvaarden.
 3. Afhankelijk van de betreffende producten en diensten van derden zal facturatie daarvoor via Netbeauty of via desbetreffende derde geschieden. Indien de facturatie via Netbeauty verloopt, is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting op te schorten als gevolg van wanprestatie door de betreffende derde.
 4. Netbeauty is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van producten en diensten geleverd door de derden zoals bedoeld in het onderhavige artikel.

Artikel 9: Accounts

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten kan een account benodigd zijn, welke dan door Netbeauty aan Afnemer wordt verstrekt.
 2. Accounts zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met andere personen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om inloggegevens zonder toestemming van Netbeauty te delen met derden.
 3. Netbeauty zal, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, ten behoeve van Afnemer een of enkele accounts aanmaken met rechten voor accountbeheer op websiteniveau. Deze accounts met rechten voor accountbeheer op websiteniveau kunnen vervolgens worden gebruikt voor het aanmaken of verwijderen van andere accounts. Afnemer is zelf verantwoordelijk om de aangemaakte accounts (en bijbehorende autorisaties) tussentijds te controleren en zo nodig aan te passen.
 4. Afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de inloggegevens van de accounts strikt geheim worden gehouden. Alle handelingen die worden verricht via accounts komen voor rekening en risico van Afnemer.
 5. Indien Afnemer vermoedt of constateert dat er misbruik wordt gemaakt van een account, dient hij direct alle maatregelen te nemen die nodig zijn om (verder) misbruik te voorkomen, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Daarnaast zal Afnemer onverwijld melding maken bij Netbeauty, zodat Netbeauty zo nodig aanvullende maatregelen kan nemen die nodig zijn om (verder) misbruik van het betreffende account te voorkomen.

Artikel 10: Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die onrechtmatig, misleidend, smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:
  1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten);
  3. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  4. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
 3. Voorts is het Afnemer niet toegestaan om de Diensten onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen, of de Diensten op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat (zoals het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Diensten).
 4. Indien Netbeauty constateert dat Afnemer deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Afnemer waarschuwen en verzoeken maatregelen te treffen om de overtreding op te heffen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Netbeauty zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen; waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Diensten tijdelijk opschorten en de toegang ertoe blokkeren. In volgens Netbeauty urgente of ernstige gevallen, kan Netbeauty zonder waarschuwing direct ingrijpen zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de getroffen maatregelen.
 5. Indien naar het oordeel van Netbeauty hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Netbeauty of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Netbeauty gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 6. Bij herhaaldelijke overtreding door Afnemer zal Netbeauty Afnemer een laatste waarschuwing geven waarna Netbeauty bij een opvolgende overtreding gerechtigd zal zijn de Overeenkomst per direct op te zeggen zonder dat daarvoor nadere kennisgeving nodig zal zijn.
 7. Hoewel Netbeauty ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in de zin van dit artikel, is Netbeauty nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel. Opschorting van de Diensten wegens overtreding van de gebruiksregels laat eventuele (periodieke) betalingsverplichtingen van de Afnemer geheel onverlet.

Artikel 11: Salonsites

 1. Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op de inrichting en oplevering van een Salonsite.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Netbeauty de Afnemer verzoeken bepaalde informatie aan te leveren welke benodigd is voor de inrichting van de Salonsite. De Afnemer is gehouden deze informatie zo snel mogelijk aan te leveren.
 3. Netbeauty zal na ontvangst van de benodigde informatie en betaling van de opstartkosten de Salonsite gaan inrichten en heeft hier doorgaans circa twee (2) weken voor nodig. Zodra de inrichting van de Salonsite volgens Netbeauty gereed is, wordt deze in concept aan de Afnemer opgeleverd ter beoordeling.
 4. De Afnemer heeft vanaf de opleverdatum van het concept van de Salonsite een (1) maand de tijd om Netbeauty schriftelijk van op- en aanmerkingen te voorzien. Eventuele op- en aanmerkingen zal Netbeauty zo snel mogelijk proberen te verwerken. Voor zover het aanpassingen betreft die niet inbegrepen zijn in de Overeenkomst zal Netbeauty dit aan de Afnemer kenbaar maken.
 5. Mocht de Afnemer meer tijd nodig hebben voor het aanleveren van op- en aanmerkingen, dan is dat geen probleem. Echter zullen de periodieke (maandelijkse) kosten die verbonden zijn aan de Overeenkomst na afloop van de maand bedoeld in Artikel 11.4 in rekening gebracht worden.
 6. Zodra het concept van de Salonsite is geaccepteerd en/of op verzoek van de Afnemer, zal deze door Netbeauty zo snel mogelijk ‘live’ worden gezet.
 7. Na livegang van een Salonsite kan de Afnemer aan Netbeauty verzoeken aanpassingen aan de Salonsite te laten doorvoeren voor zover deze vorm van ondersteuning is inbegrepen in de Overeenkomst. Dergelijke vormen van ondersteuning zijn in ieder geval niet inbegrepen bij het instappakket voor Salonsites.
 8. Netbeauty behoudt zich het recht voor om te besluiten welke plugins voor installatie in aanmerking komen. Criteria voor dit besluit kunnen onder meer de veiligheid, stabiliteit, compatibiliteit en het onderhoud van de betreffende plugin betreffen. Het verzoek van de Afnemer om een specifieke plugin te installeren kan daarom naar eigen inzicht van Netbeauty worden geweigerd.
 9. Na installatie van een door de Afnemer verzochte plugin, is Netbeauty niet verplicht tot het configureren van de plugin. Hoewel Netbeauty bereid kan zijn om Afnemer te ondersteunen bij het configureren van de plugin, gaat dit niet gepaard met enige verplichting.
 10. Netbeauty aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het (correct) functioneren van door derden geleverde plugins die op verzoek van de Afnemer zijn geïnstalleerd. Problemen met betrekking tot deze plugins dienen door de Afnemer met de maker van de plugin te worden opgelost.

Artikel 12: Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Netbeauty streeft ernaar om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor Afnemer, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zullen zijn.
 2. Netbeauty behoudt zich het recht voor om de Diensten, geheel of gedeeltelijk, te blokkeren of deze tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, of om onderdelen van de Diensten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Netbeauty streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, van tevoren te melden dat updates met functionele wijzigingen zullen worden uitgevoerd. Afnemer kan in geen geval de oude versie van de Diensten blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd, tenzij Netbeauty aangeeft dat de oude versie gebruikt kan blijven worden.

Artikel 13: Ondersteuning

 1. Netbeauty biedt ondersteuning bij levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Netbeauty is gerechtigd beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Netbeauty vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Herstel van beschadigde of verloren gegane data van Afnemer waarvan de beschadiging of het verlies aan Afnemer toe te rekenen valt, valt niet onder de ondersteuning als bedoeld in dit artikel.

Artikel 14: Zoekmachine optimalisatie

 1. Dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op zoekmachine-optimalisatie (SEO).
 2. Netbeauty zal zich inspannen om de in de Overeenkomst genoemde website(s) te optimaliseren teneinde de zichtbaar- en vindbaarheid ervan ten aanzien van de in de Overeenkomst genoemde zoekmachine(s) te vergroten.
 3. Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachineoptimalisatie van concurrenten van Afnemer en het beheer van de zoekmachine zelf, kan Netbeauty geen garantie bieden omtrent de effectiviteit van de zoekmachineoptimalisatie en de resulterende vindbaarheid van betreffende website in zoekresultaten.

Artikel 15: Online adverteren

 1. Indien het voeren of onderhouden van online advertentiecampagnes onderdeel van de Overeenkomst is, zal Netbeauty zich inspannen om de afgesproken advertentiecampagnes te voeren en/of beheren op de overeengekomen online kanalen. Deze werkzaamheden kunnen mede omvatten; het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op een website van Afnemer, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Afnemer. De omvang van de Dienst is nader gespecificeerd in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Netbeauty de Dienst naar beste weten en kunnen in het belang van Afnemer zal trachten uit te voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden kosten die verbonden zijn aan online adverteren door het betreffende advertentiekanaal (bijv. een zoekmachine of social media platform) aan Netbeauty gefactureerd. Dergelijke kosten komen voor rekening van Afnemer en worden verrekend met een vooraf betaald advertentiebudget. Eventuele overschrijding van een budget wordt apart aan Afnemer gefactureerd.
 3. Afnemer is gehouden facturen tijdig te voldoen, om te voorkomen dat een campagne niet wordt gestart, voortzetting van een campagne wordt geblokkeerd of anderszins wordt beperkt. Netbeauty is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Afnemer nalaat facturen tijdig te voldoen.
 4. Als partijen in het kader van online adverteren een bepaald (advertentie)budget zijn overeengekomen, zal Netbeauty het budget beheren en, voor zover mogelijk, de campagne zo instellen dat het betreffende budget niet overschreden kan worden. Mochten dergelijke instellingen niet voorhanden zijn, dan zal Netbeauty zich inspannen de besteding te monitoren met als doel overschrijding van het budget te voorkomen. Met inachtneming van het voorgaande zal Netbeauty niet aansprakelijk zijn voor eventuele overschrijding van een overeengekomen budget. Mocht het budget ondanks het voorgaande zijn overschreden, dan blijft Netbeauty gerechtigd de besteding bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 16: Domeinnamen

 1. Netbeauty kan assisteren bij het registreren van de door Afnemer gewenste domeinnamen voor de Salonsite. Indien de Afnemer als onderdeel van de Dienst een of meerdere domeinnamen verkrijgt, stemt de Afnemer ermee in dat iedere domeinnaam door Netbeauty namens en voor risico van de Afnemer wordt geregistreerd bij of via een door Netbeauty gekozen registrerende partij.
 2. De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, zowel de geldende regels en procedures van de betreffende registrerende partij (registrar) als de houder van het betreffende domeinnaam-register (de registry). Netbeauty is in het kader van domeinnaamregistratie gerechtigd om eventuele door voorgenoemde partijen gehanteerde voorwaarden namens de Afnemer te accepteren en jegens de Afnemer uit te oefenen.
 3. Netbeauty gebruikt voor de registratie de gegevens die de Afnemer daarvoor heeft verstrekt. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste gegevens die voor deze registratie benodigd zijn. Directe en indirecte kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste gegevens komen voor rekening van de Afnemer.
 4. Indien een domeinnaam via Netbeauty is verkregen, zal Netbeauty zorgdragen voor het beheer van de registratie, en het zorgen voor de juiste configuratie en verbinding met de Salonsite en e-mailserver indien en voor zover e-mail is inbegrepen in de Overeenkomst. Voor domeinnamen die niet via Netbeauty zijn verkregen of domeinnamen die Afnemer gedurende de Overeenkomst middels een verhuiscode zelf heeft verhuisd naar een andere registrar, zal de Afnemer zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de juiste configuratie en verbinding met de Salonsite en een eventuele e-mail-server.
 5. Netbeauty streeft naar het leveren van een betrouwbare en efficiënte e-maildienst en zal redelijke inspanningen leveren om de dienst te onderhouden. Echter, vanwege de aard van internettechnologieën en externe factoren, kan Netbeauty geen garanties bieden voor de ononderbroken beschikbaarheid of foutloze functionaliteit van de e-maildienst. Netbeauty is niet aansprakelijk voor problemen met de e-maildienst, inclusief maar niet beperkt tot technische problemen, vertragingen, niet-bezorgde e-mails, of andere problemen.
 6. Netbeauty zal verhuiscodes van domeinnamen zo snel mogelijk op verzoek aan de Afnemer verstrekken. In geval van achterstallige betaling is Netbeauty gerechtigd de verstrekking van alle relevante verhuiscodes op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.
 7. Zodra de Overeenkomst is geëindigd, bijvoorbeeld na opzegging, dan zal Netbeauty niet langer gehouden zijn om de registratie van de domeinnamen te beheren. De Afnemer zal na einde van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de registratie en de betaling van de daarmee gepaard gaande vergoedingen. Hiertoe is het noodzakelijk dat de domeinnaam tijdig door de Afnemer naar een andere registrar wordt verhuisd door gebruik te maken van de bijbehorende verhuiscode. Netbeauty kan hierbij uitsluitend assisteren middels het verstrekken van de verhuiscode en is gerechtigd om deze namens de Afnemer bij de betreffende registrars op te vragen.
 8. De Afnemer is gehouden de domeinnaam direct bij einde Overeenkomst te verhuizen naar een andere registrar. Indien de Afnemer nalaat de domeinnaam tijdig te verhuizen zal Netbeauty gerechtigd zijn de domeinnaamregistratie op te zeggen, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen daarvan. Netbeauty zal een domeinnaamregistratie niet eerder opzeggen dan (i) na ontvangst van een verzoek van de Afnemer tot opzegging van de domeinnaam, of (ii) na verloop van zeven dagen na einde van de Overeenkomst.
 9. Indien Netbeauty door derden wordt aangesproken in verband met het gebruik van door Afnemer van een domeinnaam of ander aspect van de geleverde Diensten waar de Afnemer zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor is, dan zal de Afnemer gehouden zijn om Netbeauty hiervoor volledig te vrijwaren.

Artikel 17: Back-up en herstel

 1. Alleen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen zal Netbeauty regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Afnemer op systemen van Netbeauty opgeslagen klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar stellen.
 2. Reservekopieën kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om tijdig een reservekopie van de klantdata bij beëindiging van de Overeenkomst te verzoeken conform hetgeen daarover is bepaald in Artikel 18 over exit.

Artikel 18: Exit

 1. Netbeauty zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst, en in overeenstemming met de Overeenkomst, op verzoek van Afnemer, waarvan het verzoek voor of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen medewerking te verlenen om overdracht van klantdata naar Afnemer of een door Afnemer geselecteerde andere dienstverlener mogelijk te maken. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Netbeauty op betreffend moment worden aangeboden.
 2. Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Netbeauty haar op dat moment geldende tarieven voor Afnemer hanteren. Alle overige kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen tevens voor rekening van Afnemer.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

 1. De Diensten, de onderliggende software alsmede alle informatie, afbeeldingen, teksten en andere door Netbeauty aangeleverde werken, zijn het intellectueel eigendom van Netbeauty of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Netbeauty, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst voor het beperkte doel waarvoor de Diensten en aangeleverde werken ter beschikking zijn gesteld. Het gebruiksrecht eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
 3. Netbeauty behoudt zich het recht voor om binnen de Diensten meldingen te plaatsen die aangeven dat de betreffende Dienst wordt geleverd door Netbeauty.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit geleverde Diensten en materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 5. Het is Netbeauty toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten en geleverde materialen. Het is Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 6. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de klantdata of andere door Afnemer aangeleverde materialen blijven berusten bij Afnemer of diens licentiegevers. Afnemer vrijwaart Netbeauty voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (intellectueel eigendoms-) recht vanwege de klantdata of materialen zoals afkomstig van Afnemer.
 7. Het is Netbeauty toegestaan om op redelijke wijze de (bedrijfs)naam, het logo, de klantcase en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 20: Prijzen en betaling

 1. Alle door Netbeauty genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Netbeauty is gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Alle facturen dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur een langere betaaltermijn staat gespecificeerd.
 3. Netbeauty is gerechtigd om een aanbetaling van Afnemer te verlangen, voordat zij overgaat tot (verdere) uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Netbeauty is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen eenmaal per jaar te verhogen. Netbeauty zal de Afnemer hiervan minimaal twee (2) weken van tevoren op de hoogte stellen. Afnemer verkrijgt het recht om de Overeenkomst op te zeggen indien het een verhoging van meer dan twintig (20) procent betreft. Afnemer is in dat geval gehouden de Overeenkomst op te zeggen alvorens de wijziging in werking treedt, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht te hebben ingestemd met de wijziging.
 5. Prijzen kunnen door Netbeauty tussentijds met directe ingang worden verhoogd wegens gewijzigde tarieven van toeleveranciers voor producten of diensten die naar rato aan Afnemer worden doorbelast, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
 6. Indien Netbeauty de prijzen verhoogt buiten de gevallen beschreven in dit artikel, hetgeen is toegestaan, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Afnemer is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Netbeauty uit welke hoofde dan ook.
 8. Indien betaling niet is ontvangen binnen de toepasselijke betalingstermijn zal Netbeauty aan Afnemer een betalingsherinnering sturen. Indien betaling uitblijft binnen de in de herinnering genoemde aanvullende betalingstermijn, of bij gebreke daarvan binnen een periode van veertien (14) dagen na verzending van de herinnering, zal Afnemer in verzuim raken zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
 9. Indien Afnemer het factuurbedrag na aanmaning niet voldoet, heeft Netbeauty het recht de vordering uit handen te geven en/of de Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 10. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen redelijke kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus), voor rekening van Afnemer zijn. Netbeauty is in ieder geval gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

Artikel 21: Geheimhouding

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:
  1. algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende partij in strijd met de Overeenkomst;
  2. al in bezit van de ontvangende partij was voordat deze door of namens de verstrekkende partij aan haar bekend werd gemaakt;
  3. op niet-vertrouwelijke en rechtmatige basis aan de ontvangende partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende partij; of
  4. door de ontvangende partij zelfstandig is ontwikkeld.
 4. Indien een partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft hij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Artikel 22: Aansprakelijkheid

 1. Netbeauty is jegens Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitende verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  2. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om Netbeauty er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  4. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;
  5. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Netbeauty voor directe schade per jaar beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan Netbeauty verschuldigd is gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan tienduizend euro op jaarbasis.
 3. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid van Netbeauty komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Netbeauty, dan wel dood of lichamelijk letsel.
 4. De aansprakelijkheid van Netbeauty wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Netbeauty onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Netbeauty ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Netbeauty in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk bij Netbeauty meldt.

Artikel 23: Overmacht

 1. Netbeauty kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Netbeauty kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, vertragingen en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van toeleveranciers, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, personeelstekorten, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 24: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Netbeauty heeft het recht om (onderdelen van) deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Netbeauty ten minste een twee (2) weken van tevoren aan Afnemer schriftelijk kenbaar gemaakt.
 2. Indien een door Netbeauty aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden de positie van Afnemer negatief beïnvloedt, kan Afnemer hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Netbeauty de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 3. Indien Netbeauty besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Afnemer door te voeren, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 4. Indien Afnemer niet binnen twee (2) weken na aankondiging door Netbeauty gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Afnemer geacht met de wijziging in te hebben gestemd.
 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Afnemer, kunnen door Netbeauty worden doorgevoerd zonder aankondiging. Afnemer heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 25: Rechts- en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Netbeauty gevestigd is.

Artikel 26: Overige bepalingen

 1. Het is beide partijen niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking van het voorgaande heeft Netbeauty het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst zonder toestemming of nadere medewerking over te dragen aan een moeder-, zuster, of dochteronderneming dan wel aan een derde partij die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteiten van Netbeauty overneemt. Netbeauty zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.
 2. Indien een bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 3. Onder ‘schriftelijk’ of woorden van gelijke strekking, valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 4. De administratie en logbestanden van Netbeauty zijn leidend en gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Afnemer.
 5. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1, 6:227c en artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 


Deel II: Verwerkersovereenkomst

Overwegingen

 1. Netbeauty biedt voor Klant diensten aan ten behoeve van onder meer het bouwen, onderhouden en optimaliseren van websites, het regelen van e-mailcommunicatie, en het opzetten en beheren van advertentiecampagnes op sociale media platformen zoals Facebook en Instagram. In die hoedanigheid kunnen wij persoonsgegevens voor Klant verwerken;
 2. Klant en Netbeauty hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan Klant gebruik kan maken van de diensten van Netbeauty, waar deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;
 3. Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken;
 4. Netbeauty is ten aanzien van het voor Klant opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

Artikel 1: Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Netbeauty, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst; Bijlage: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst; Overeenkomst: de tussen Klant en Netbeauty gesloten overeenkomst voor het gebruik van de diensten van Netbeauty, inclusief eventuele nadere overeenkomsten; Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG; Subverwerker: de door Netbeauty ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Klant als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG; Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG; Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 2. De bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2: Verwerking in opdracht van Klant

 1. Netbeauty verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Bijlage 1. Klant staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart Netbeauty voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.
 2. Netbeauty verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van deze Verwerkersovereenkomst en de instructies van Verantwoordelijke en verwerkt de Persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden. Netbeauty heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart Netbeauty tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie. Indien Netbeauty van mening is dat een instructie van de Klant een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Netbeauty de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.
 4. Netbeauty verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Netbeauty garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Netbeauty van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Netbeauty de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid

 1. Netbeauty zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 4: Doorgifte

 1. Het overbrengen van Persoonsgegevens door Netbeauty buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Artikel 5: Derden en onderaannemers

 1. Het is Netbeauty toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van Subverwerkers, zoals opgenomen in Bijlage 3. Indien Netbeauty een andere Subverwerker wenst in te schakelen, zal Netbeauty de Klant inlichten over de beoogde veranderingen. Klant dient binnen vijf (5) werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Netbeauty zal binnen vijf (5) werkdagen reageren op het bezwaar van Klant.
 2. Wanneer Netbeauty een Subverwerker in dienst neemt om voor rekening van Klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan Subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Netbeauty onder de Verwerkersovereenkomst, geldt onverkort de in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 7: Datalekken

 1. Indien Netbeauty kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG, hierna: “datalek”), zal zij i) Klant daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en daarbij informatie verstrekken over de aard van de inbreuk en, waar mogelijk, het aantal betrokkenen en de verwachte gevolgen van het datalek ii) alle redelijke maatregelen nemen om het datalek aan te pakken, waaronder het beperken van de eventuele nadelige gevolgen van het datalek, en om soortgelijke datalekken in de toekomst te voorkomen, en iii) de Klant op de hoogte stellen van deze maatregelen.
 2. Netbeauty zal haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde datalek.
 3. Netbeauty zal Klant ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en, indien van toepassing, de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
 4. Netbeauty is niet aansprakelijk voor de niet correcte en/of tijdige uitvoering van de op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 8: Bijstand aan Klant

 1. Netbeauty zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG).
 2. Netbeauty zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Netbeauty is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.
 3. Netbeauty zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.
 4. Netbeauty zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Netbeauty voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.
  Netbeauty stelt Klant in staat om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn en met toestemming van Netbeauty, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door Netbeauty getroffen beveiligingsmaatregelen te controleren. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van Netbeauty, en is voor rekening van Klant. Netbeauty is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit dit artikel gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Klant.
 5. De audit in artikel 9.4 vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij Netbeauty aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Netbeauty aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 9: Beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht zo lang Netbeauty Persoonsgegevens verwerkt uit naam van de Klant. Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Netbeauty op eerste verzoek van de Klant alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Netbeauty wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.
 2. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.

BIJLAGE 1 OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Soort persoonsgegevens

 1. Bezoekgedrag
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. NAW-gegevens
 5. Financiële gegevens
 6. Foto’s

Wijzigingen ten aanzien van de Persoonsgegevens zal enkel in overleg tussen Netbeauty en Klant plaatsvinden.

Categorieën van betrokkenen

 1. Klanten van Klant
 2. Medewerkers van Klant

Doelen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt
Het door Netbeauty aan Klant bieden van services gericht op het bouwen, onderhouden en optimaliseren van websites, het regelen van e-mailcommunicatie en het opzetten en beheren van advertentiecampagnes op sociale media platformen zoals Facebook en Instagram. Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens om de effectiviteit van de website en advertentiecampagnes te meten, de gebruikservaring te verbeteren, en de relevante ondersteuning en onderhoud van de e-maildiensten te waarborgen.