Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden

1. Begripsomschrijvingen

1.1. In deze Netbeauty Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Diensten
alle door of namens Netbeauty op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen SaaS Diensten en Overige Diensten;

Klant
iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie Netbeauty een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

Leverancier
iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Netbeauty;

Overeenkomst
iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;

Overige Diensten
alle door en/of namens Netbeauty aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook, niet zijnde SaaS Diensten;

Partijen, respectievelijk Partij
Klant en/of Netbeauty;

SaaS Diensten
alle door of namens Netbeauty via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Netbeauty Salonsite);

Netbeauty
Netbeauty, een besloten venootschap, kantoorhoudende te Barneveld (Kamer van Koophandel onder nummer: 87908387), dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Vergoeding
de door Klant aan Netbeauty verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden;

Werkdag
een kalenderdag van 09.30 uur tot 17.30 uur, behoudens weekeinden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen;


2. Algemene voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van Netbeauty en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

2.2. De Overeenkomst tussen Klant en Netbeauty komt tot stand door middel van het online aanmelden via een webformulier op de website van Netbeauty en wanneer de Klant op de button ‘Bestellen’ en op de button ‘ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’ heeft geklikt.

2.3. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) jaar (‘Initiële Duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.


3. Diensten

3.1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt Netbeauty aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Klant (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst.

3.2. Netbeauty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het opgeleverde werk nadat Klant het concept/voorbeeld goedgekeurd heeft. Dit geldt onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, door Netbeauty online gezette websites en via Netbeauty gedrukte ontwerpen. Wanneer klant akkoord geeft, is het door Netbeauty gerealiseerde product akkoord zoals het op dat moment is. Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant.

3.3. Netbeauty is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

3.4. In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van Netbeauty. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits deze geschied op basis van ‘fair use’.

3.5. Wanneer Netbeauty voor Klant een website bouwt, behoudt Netbeauty zich het recht voor om onderaan de voor Klant gebouwde website het logo van Netbeauty te plaatsen, vergezeld van de tekst “Websites voor schoonheidssalons” of “Website gerealiseerd door”.

3.6. Wanneer Netbeauty voor Klant een website bouwt, krijgt Klant daar een mailbox bij ter grootte van 5GB. Mocht het voorvallen dat Klant deze 5GB volledig gebruikt en Klant daardoor geen nieuwe e-mails meer kan versturen en ontvangen, dan kan Klant ervoor kiezen om ruimte vrij te maken door haar mailbox op te ruimen of om tegen een met Netbeauty overeen te komen meerprijs meer opslagruimte af te nemen.

3.7. Wanneer Netbeauty voor klant ook de e-mail beheert, kan het vanwege technische beperkingen bij derde partijen voorkomen dat Netbeauty voor klant geen forwarder kan aanmaken of instellen. Ter informatie: een forwarder stuurt mail die op een bepaald e-mailadres binnenkomt, door naar een ander e-mailadres.

3.8. Wanneer Klant ervoor kiest om haar domeinnaam en e-mail niet onder te brengen bij Netbeauty, maar deze zelf of via een derde partij te (laten) beheren, is Klant zelf verantwoordelijk voor de configuratie van de domeininstellingen en het functioneren van de e-mail. Wanneer klant haar domeinnaam en e-mail niet onderbrengt bij Netbeauty, is Netbeauty met betrekking tot de domeinnaam en e-mailadressen in kwestie op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het tegengaan van spam, het koppelen van de e-mail aan de apparaten van Klant, het zorgdragen voor een correcte aflevering van e-mails of overige zaken die logischerwijs onder de verantwoordelijkheid vallen van de partij die de domeinnaam en e-mailadres(sen) in kwestie beheert.

3.9. De Overige Diensten worden niet geleverd op, en gelden niet voor: (i) SaaS Diensten die op enigerlei wijze onklaar gemaakt zijn, of afgesloten zijn van internetverbindingen, (iii) of andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of van andere niet aan Netbeauty toe te rekenen oorzaken.


4. Vergoeding & Betaling

4.1. Klant is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door Netbeauty vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

4.2. Facturen van Netbeauty zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door Klant worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

4.3. Netbeauty is gerechtigd de geldende Vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen, gelijk aan het indexcijfer voor CAO- lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Netbeauty zal Klant hierover schriftelijk informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

4.4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Netbeauty – (i) Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is Netbeauty (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5. Alle diensten die Klant bij Netbeauty in abonnementsvorm afneemt, waaronder doch niet uitgezonderd tot Salonsite en Club Netbeauty, worden door Klant middels automatische incasso voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.6. Wanneer een nieuwe klant op aanbevelen van Klant een Salonsite afneemt, en Klant of de nieuwe klant dit bij Netbeauty kenbaar maakt voordat de Salonsite van de nieuwe klant live staat, wordt zowel bij Klant als de nieuwe klant op de maandelijkse kosten voor hun Salonsite een korting in de vorm van een bedrag ter hoogte van het laagst geprijsde Salonsite-abonnement in kwestie in mindering gebracht. Het verrekenen van dit bedrag geschiedt nadat de Salonsite voor de nieuwe klant live staat.


5. Verplichtingen Klant

5.1. Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan Netbeauty verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden Netbeauty onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. Klant verplicht zich steeds alle toegang tot SaaS Diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Netbeauty voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Netbeauty in rekening te brengen.

5.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de door Netbeauty verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

5.3. Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 5, dan heeft Netbeauty in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft Netbeauty het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart Netbeauty voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

5.4. Klant verplicht zich om met ingang van een maand na het moment dat Netbeauty de door Netbeauty voor Klant gebouwde website via e-mail of op andere wijze aan klant presenteert, de maandelijkse kosten voor deze SaaS dienst te betalen.

5.5. Wanneer de door Netbeauty voor Klant gebouwde website uitgebreid wordt met een uitbreidingsmodule zoals een webshop, meertaligheidsmodule of een afgeschermde “members-only” omgeving, wordt deze uitbreidingsmodule voor minstens een jaar afgenomen. Dit jaar gaat in vanaf de datum waarop de uitbreidingsmodule voor het eerst gefactureerd wordt. Na dit jaar is de uitbreidingsmodule maandelijks op te zeggen.


6. Verplichtingen Netbeauty

6.1. Netbeauty zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren.

6.2. Netbeauty streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch Netbeauty garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan Netbeauty en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten, danwel overmachtsituaties gaat.

6.3. Op Diensten van de Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Netbeauty en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door Netbeauty, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en Netbeauty om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

6.4. Netbeauty is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Klant geeft Netbeauty hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

6.5. Indien Netbeauty een website gebouwd heeft voor Klant, registreert Netbeauty bij livegang de domeinnaam voor die website op naam van Netbeauty. Indien klant schriftelijk laat weten de overeenkomst te willen beëindigen, zal Netbeauty Klant binnen maximaal 45 dagen voorzien van de verhuiscode van de betreffende domeinnaam. Zo kan Klant de domeinnaam blijven gebruiken.

6.6. Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door Netbeauty van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voor zover de wet zulks toestaat.


7. Geheimhouding & Persoonsgegevens

7.1. Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

7.2. Van het bepaalde in artikel 7.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

7.3. De SaaS Diensten draaien op een virtuele server bij Transip (Transip B.V.) binnen de Europese Unie. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor de door Klant aan Netbeauty ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door Netbeauty binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, Netbeauty en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk Netbeauty en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.4. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal Netbeauty, zich naar beste weten inspannen om Klant daarover zo spoedig mogelijk te infomeren. Netbeauty spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Klant te melden.


8. Intellectuele Eigendomsrechten Salonsite

8.1. Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. Netbeauty respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door Netbeauty aan Klant bevestigd.

8.2. Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is Netbeauty toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikersleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke Netbeauty niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

8.3. Wat betreft Diensten welke Netbeauty zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart Netbeauty Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) Netbeauty onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) Netbeauty de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan Netbeauty, en (iv) zonodig adequate volmachten aan Netbeauty zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan Netbeauty in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan Netbeauty.

8.4. In geval van voornoemde aanspraken van derden kan Netbeauty zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval Netbeauty de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

8.5. De teksten en afbeeldingen die op een door Netbeauty voor Klant gebouwde website gebruikt worden, zijn en blijven het eigendom van Klant, tenzij door Netbeauty aangeleverd. Netbeauty is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van tekst, beeldmateriaal en andere inhoud op de website die Netbeauty voor Klant gebouwd heeft, indien betreffende inhoud door Klant zelf geplaatst of aangeleverd is.

8.6. Netbeauty behoudt zich het recht voor om de door Netbeauty voor Klant gebouwde website als voorbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden.


9. Eigendom en gebruik van materiaal advertentiecampagnes

9.1. Netbeauty is eigenaar van al het materiaal dat wordt gecreëerd in het kader van de uitvoering van de opdracht door Netbeauty. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, advertentieafbeeldingen, advertentieteksten, campagnes, advertentiesets en advertenties.

9.2. Klant mag het materiaal dat Netbeauty produceert niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Na afloop van de campagne, waarvoor het materiaal is gecreëerd, mag de klant het materiaal niet meer gebruiken voor andere doeleinden en zal het door Netbeauty geproduceerde materiaal door Netbeauty worden verwijderd.

9.3. Klant erkent dat het materiaal dat door Netbeauty is gecreëerd, intellectueel eigendom is van Netbeauty en niet mag worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, gepubliceerd of op enige andere wijze worden gebruikt, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netbeauty.

9.4. Klant gaat ermee akkoord dat Klant na afloop van de campagne geen toegang meer zal hebben tot het door Netbeauty gemaakte materiaal. Netbeauty zal na afloop van de campagne het materiaal verwijderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van het verwijderen van het materiaal.


10. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Netbeauty, is Netbeauty niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van Netbeauty, behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van Netbeauty. De door Netbeauty verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door Netbeauty aan Klant ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat Netbeauty vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Netbeauty in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is Netbeauty hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.2. Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan Netbeauty.

10.3. Netbeauty is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte­lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Netbeauty uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Netbeauty ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van Netbeauty.


11. Beëindiging

11.1. Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

11.2. De betreffende Overeenkomst kan door Netbeauty met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan Netbeauty toekomende rechten.

11.3. Indien Klant op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van Netbeauty geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Netbeauty vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Netbeauty reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan Netbeauty toekomende rechten.

11.4. Bij beëindiging van de samenwerking door Klant, voordat de door Netbeauty voor Klant gebouwde website, webshop of advertentiecampagne is opgeleverd, vindt geen restitutie plaats van de door Klant betaalde (opstart)kosten.


12. Slotbepalingen

12.1. Netbeauty behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

12.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klant en Netbeauty worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

12.3. Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.4. Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Arnhem.